Вік­то­рыя Целяшук, газета "Звязда"

Вік­то­рыя Целяшук, газета "Звязда"

Пост обновлен 29 мар. 2019 г.Як знай­сці но­вых сяб­роў, ума­ца­ваць па­чуц­цё гу­ма­ру і скі­нуць 19 кі­ла­гра­маў, ве­дае ін­струк­тар па скан­ды­наў­скай ха­дзьбе з Мін­ска

У на­шай кра­і­не гэ­ты спорт зу­сім ма­ла­ды — больш-менш ар­га­ні­за­ва­на зай­мац­ца скан­ды­наў­скай хадзь­бой бе­ла­ру­сы па­ча­лі ўся­го не­каль­кі га­доў та­му. Але для пе­ра­важ­най боль­шас­ці су­стрэ­тыя на бе­га­вых да­рож­ках лю­дзі з па­лач­ка­мі — усё яшчэ эк­зо­ты­ка.

> Чытаць далей

#репортаж

Просмотров: 0
© 2014 Nordicwalking Все права защищены. Копирование информации запрещено без ссылки на источник.
ИП Мех Александр Владимирович на основании свидетельства о государственной регистрации №691537200 от 12 февраля 2013.
Зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь 01.11.2013 года №I-8656.
Адрес: 223028 Минская обл. Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Парковая, 3/Б-25, УНП 691537200
Режим работы: пн.-пт.: 9.00-20.00, сб.: 9.00-18.00, вс.: выходной +375 29 1120174 velcom, +375 29 5552142 мтс    
КОНТАКТЫ И ДРУГАЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 • Vkontakte
 • b-facebook
 • Pinterest - Black Circle
 • Twitter Round
 • Instagram Black Round
 • Youtube Школы инструкторов
 • YouTube Александра Меха
 • Tumblr Grunge
 • b-googleplus
 • Google Места
 • Telegram
 • Viber